اي كاش

داريم به ماه پر فيض رمضان نزديك ميشويم خيلي كم مونده خدارو شكر به اين مهماني برسيم توي اين روزها

 

حتما با ذكر صلوات و قرائت قرآن امثال سرداراني چون حاج قاسم رو فراموش نكنيم و به روح بلند مرتبشون هديه

بفرستيم همون جور كه اون ها براي ما دعا مي كنند و مراقب ما هستند ما هم براي اون عزيزان دعا هديه

بفرستيم كه بيشتر خودمون نيازمند اين دعا ها هستيم حداقل روزي يك صفحه به نيت اين عزيزان قرآن بخوانيم.